(Bones Quotes) - 4x12 Double Trouble In The Panhandle - Hlášky

2. september 2017 at 13:01 | bones-czech.blog.cz |  bones quotes
Angela: Lidi, halo! Identifikovat je nebude problém. Kolik spojených dvojčat asi existuje?
Vincent: Za posledních 500 let přibližně 600 párů, přes 70 % žen.
Cam: Nečekala jsem, že bude tohle vědet.

Vincent: Všimněte si těch předsmrtných kostních lézí na kosti hlavaté, to naznačuje bodnou ránu do ruky.
Cam: Viděl jste to video? Žonglovaly s mačetami.


(Cam, Angela, Hodgins a Sweets sledují vystoupení Bootha a Brennanové přes webkameru)
Cam: Přijde to tak jen mě, nebo se do toho zdá trochu moc zažraná.
Sweets: No, v takovém výstupu je samozřejmě sexuální komponent, nůž reprezentuje-
Cam: Chápeme to.
Sweets: Dr. Brennanová ukazuje pozoruhodnou důvěru a ochotu.

Brennanová: Můžete mi poslat ty rentgeny.
Vincent: Ty rentgeny jsou-
Cam: Jsou na cestě.
Vincent: Byl jsem víc, než schopný jí to říct.
Cam: Bála jsem se, že začnete mluvit o Wilhelmovi Condradu Rontgenovi, a objevení rentgenu.
Vincent: 8. listopadu 1895, obraz ruky jeho ženy.
Cam: Stojím si za svým.


Vincent: Na standardní klávesnici je přes 3000 slov, které jde napsat jen levou rukou.
Cam: Není to psané na počítači. Ale rukou.
Angela: Kolik se jich dá napsat pravou rukou?
Nigel-Murray: 450. Děkuji, opravdu moc, že jste se zeptala.
Cam: Prosím, nepodporuj ho v tom.

Brennanová: Mám ho. (otevírá Boothův telefon). Televon Zvláštního agenta Seeleyho Bootha, mluví Dr. Temperance Brennan. (K Boothovi) Dallaská pobočka, je to pro tebe.
Booth: Samozřejmě, že ano, je to můj telefon.

Brennanová: Boothe, sedíš na mém oblečení.
Booth: Promiň, ale je tu docela těsno.
Brennanová: Proto bys neměl házet svoje spodní prádlo na podlahu.
Booth: Spadlo to.
Brennanová: Neviň gravitaci za tvou nepořádnost.
Cam: (přes webkameru) To je tam jen jedna postel?

Booth: Podívej se na ně... klauni.
Brennanová: Psychiatrický termín pro strach z klaunů je coulrofobie.
Booth: To není strach, je to nenávist. Dobrá? Velký rozdíl.


Angela: Guys, hello! IDing them is not going to be a problem. How many sets of conjoined twins can there be?
Vincent: Um, over the last 500 years approximately 600 sets, over 70% women.
Cam: I did not expect him to know that.

Vincent: Notice the antemortem bone lesion in the carpal capitate, suggesting a stab wound on the hand.
Cam: Did you see the video? They were juggling machetes.

(Cam, Angela, Hodgins, and Sweets are watching Booth and Brennan's knife throwing act via a webcam)
Cam: Is it me, or does she seem a little too into this?
Sweets: Well, there is of course a sexual component to an act of this sort, the knife representing th-
Cam: We get it.
Sweets: Dr. Brennan is showing remarkable trust and willingness.


Brennan: Can you send me the X-rays?
Vincent: The X-rays-
Cam: They're on their way.
Vincent: I was more than capable telling her that.
Cam: I was afraid you'd start talking about Wilhelm Conrad Rontgen, and the discovery of the X-ray.
Vincent: November the 8th 1895 an image of his wife's hand
Cam: I rest my case.

Vince: On a standard keyboard, there are over 3,000 words that can be touch-typed with the left hand alone.
Cam: It's not typed. It's hand-written.
Angela: How many can be typed with the right hand?
Nigel-Murray: 450. Thank you, ever so much for asking me.
Cam: Please, don't encourage him.

Brennan: Oh. Got it. (she flips the phone open) Special Agent Booth's phone, Dr. Temperance Brennan speaking. Dallas field office, it's for you.
Booth: of course it is, it's my phone.

Brennan: Booth you're sitting on my clothes.
Booth: I'm sorry but it's kinda tight in here.
Brennan: Which is why you shouldn't throw your underwear on the floor.
Booth: They fell.
Brennan: N- Don't blame gravity for lack of tidiness.
Cam: (from the webcam) Is there only one bed there?

Booth: Oh, look at them... clowns.
Brennan: Well, the psychiatric term for fear of clowns is coulrophobia.
Booth: It's not fear, it's hate. Okay? Big difference.
 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama